حمایت های ذیل قانون- معافیت ها و تسهیلات گمرکی- ورود موقت

شرکت های دانش بنیان می توانند از اجازه ورود موقت برای مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای دانش بنیان صادراتی استفاده نمایند.

ورود موقت:

شرکت های دانش بنیان می توانند از اجازه ورود موقت برای مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای دانش بنیان صادراتی استفاده نمایند.

روش استفاده از حمایت:

شرکت تقاضای مکتوب خود را به دبیرخانه کارگروه ارائه می کند. پس از بررسی، تاییدیه به گمرک ارسال می شود.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت های ذیل قانون

برو بالا