مدیریت منابع انسانی - اشتغال پایدار - یارانه سود تسهیلات و کاهش سهم آورده شرکت های دانش بنیان

تسهیلات حمایتی و تخفیف های مالی در اخذ وام در راستای توسعه اشتغال پایدار برای شرکت های دانش بنیان

یارانه سود تسهیلات و کاهش سهم آورده برای طرح های دانش بنیان:

بر اساس " بسته حمایتی از توسعه اشتغال پایدار "  مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در شهریور 1395، شرکت های دانش بنیان از مزایای کاهش (5) واحد درصد سهم آورده و استفاده از (2) واحد درصد یارانه سود تسهیلات برای طرح های دانش بنیان برخوردار شدند.

روش استفاده از حمایت:

شرکت های دانش بنیان برای استفاده از این مزایا به بانک های عامل استان ها و یا کارگروه استانی تخصصی مدیریت و راهبردی اشتغال پایدار مراجعه کنند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا