صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی، بزرگ ترین مرجع حمایت از فناوری و دانش بنیان کشور در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان تاسیس و فعالیت می نماید

صندوق نوآوری و شکوفایی

مقدمه:

در اجرای اصل یکصد و بیست و سو