شرکت بازار سنج سایان

شرکت بازار سنج سایان ارائه کننده خدمات اقتصادی در حوزه فناوری

شرکت بازارسنج سایان در زمینه تولید نرم افزارهای اقتصادی از سال 89 با استقرار در پارک علم و فناوری استان آذربایجانشرقی در حال فعالیت بوده و تولید نرم افزار پیش بینی از جمله محص