گروه وکلای آرتیمان عدل

ارائه کننده خدمات حقوقی و مالکیت فکری برای شرکت های فناور و دانش بنیان از طریق گروه وکلای آرتیمان عدل انجام می شود.

ارائه کننده خدمات حقوقی و مالکیت فکری برای شرکت های فناور و دانش بنیان از طریق گروه وکلای آرتیمان عدل انجام می شود.

تخصص و اعتماد جزء لاینفک از یکدیگرند. گروه وکلای آرتیمان عدل، متشکل از وکلای دادگستری و کارشناسان متخصص در حوزه های حقوقی و خدمات مالکیت فکری در قالب دپارتمان های متشکل از کارگروه های تخصصی، به شرکت ها و صنایع ارائه خدمات می نماید.

www.artimanadl.com

info@artimanadl.com

خدمات حقوقی - مشاوره حقوقی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات حقوقی - حقوق شرکت ها

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات حقوقی - حقوق قراردادها

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات حقوقی - حقوق مالیاتی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات حقوقی - روابط کارگر و کارفرما

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات حقوقی - حقوق بیمه

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات حقوقی - حقوق پولی و بانکی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات حقوقی - حقوق مالکیت فکری

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات مالکیت فکری - ثبت اختراع داخلی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات مالکیت فکری - جستجو و تحلیل اختراع خارجی (پتنت)

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات مالکیت فکری - نگارش اختراع خارجی(پتنت)

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات مالکیت فکری - ثبت اختراع خارجی (پتنت)

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات مالکیت فکری - ثبت طرح صنعتی داخلی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات مالکیت فکری - ثبت طرح صنعتی خارجی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات مالکیت فکری - ثبت علائم و نام های تجاری داخلی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات مالکیت فکری - ثبت علائم و نام های تجاری خارجی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات مالکیت فکری - واگذاری حقوق مالکیت صنعتی داخلی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات مالکیت فکری - واگذاری مالکیت صنعتی خارجی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش
برو بالا