شورای اجرایی

شورای اجرایی سامانه خدمات فناوری و دانش بنیان، متولی اجرای سیاست ها و برنامه های تدوین شده از طرف شورای راهبری را بر عهده داشته و کلیه مسائل مدیریتی اعم فرآیند مدیریت محتوا و انجام مراحل ارائه خدمات و عقد قراردادهای مختلف از سوی شورای اجرایی انجام می شود 

برو بالا