شورای راهبری

شورای راهبری سامانه خدمات فناوری و دانش بنیان، مرجع عالی سیاست گذاری در حوزه ارائه خدمات برای توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان در کشور می باشد

برو بالا