حمایت های ذیل قانون - تسهیلات گمرکی - فعالان مجاز اقتصادی (AEO)

تسهیلات گمرکی برای فعالان مجاز اقتصادی

فعالان مجاز اقتصادی (AEO):

شرکت های بزرگ دانش بنیان که دارای تعاملات گمرکی قابل توجه باشند، بعنوان فعال مجاز اقتصادی به گمرک معرفی می شوند تا پس از انجام استعلامات توسط گمرک، از مزیت های مربوطه استفاده کنند.

روش استفاده از حمایت:

شرکت تقاضای مکتوب خود را به دبیرخانه و گمرک ارائه نموده و پس از انجام استعلامات لازم، در زمره فعالان مجاز اقتصادی قرار می گیرد.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت ذیل قانون

برو بالا