حمایت های ذیل قانون - معافیت های بیمه تامین اجتماعی - بخشودگی جرائم تامین اجتماعی کارفرمایان خوش حساب تا تاریخ معین

در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان بیمه تامین اجتماعی بخشودگی جرائم تامین اجتماعی کارفرمایان خوش حساب تا تاریخ معین را برای این شرکت ها در نظر گرفته است.

بخشودگی جرائم تامین اجتماعی کارفرمایان خوش حساب تا تاریخ معین:

بر اساس ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، سازمان تامین اجتماعی می تواند نسبت به بخشودگی جرائم خارج از اختیار کارفرمایان اقدام نماید.

روش استفاده از حمایت:

شرکت ها با مراجعه به سامانه Daneshbonyan.ir   فرم مربوطه را تکمیل و مستندات خود را به معاونت علمی و فناوری ارائه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت های ذیل قانون

برو بالا