حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – فن بازار ملی ایران – نشست های بهره برداری از توان داخلی

امکان بهره برداری صنایع بزرگ از توانمندیهای شرکت های دانش بنیان در نشست های تخصصی مشترک فراهم می باشد

نشست بهره برداری از توان داخل:

برگزاری نشست های بهره برداری از توان داخل برای دستگاه ها و صنایع بزرگ دولتی و عمومی و معرفی محصولات با کیفیت دانش بنیان

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه Techmart.ir   مراجعه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا