حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – حمایت از ورود شرکت ها به بورس

شرکت های دانش بنیان مستعد ورود به فرابورس از حمایت های لازم برخوردار می شوند

حمایت از ورود شرکت ها به بورس:

معاونت علمی و فناوری 50 درصد از هزینه های ابتدایی پذیرش شرکت های دانش بنیان که وارد بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس شوند را پرداخت می نماید.

روش استفاده از حمایت:

ارسال درخواست به معاونت علمی و فناوری پس از پذیرش در "بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس".

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا