حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین مالی و تسهیلات – یارانه سود تسهیلات و کاهش سهم آورده برای طرح های دانش بنیان

بر طبق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در راستای حمایت از اشتغال پایدار، شرکت های دانش بنیان از مزایای کاهش سهم آورده برخوردار هستند

یارانه سود تسهیلات و کاهش سهم آورده برای طرح های دانش بنیان:

بر اساس " بسته حمایتی از توسعه اشتغال پایدار "  مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در شهریور 1395، شرکت های دانش بنیان از مزایای کاهش (5) واحد درصد سهم آورده و استفاده از (2) واحد درصد یارانه سود تسهیلات برای طرح های دانش بنیان برخوردار شدند.

روش استفاده از حمایت:

شرکت های دانش بنیان برای استفاده از این مزایا به بانک های عامل استان ها و یا کارگروه استانی تخصصی مدیریت و راهبردی اشتغال پایدار مراجعه کنند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا