برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – توسعه صادرات کالاها از طریق شرکت مدیریت صادرات

شرکت های دانش بنیان می توانند در جهت صادرات محصولات خود با شرکت های مدیریت صادرات و کارگزاران تجاری برون مرزی تعامل نمایند.

توسعه صادرات محصولات دانش بنیان از طریق شرکت های مدیریت صادرات:

در جهت تسهیل ورود محصولات دانش بنیان به بازارهای هدف، شرکت های دانش بنیان می توانند از طریق معاونت علمی و فناوری نسبت به تعامل با شرکت های مدیریت صادرات و کارگزاران تجاری برون مرزی اقدام نمایند.

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir  یا tesc.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا