برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – استفاده از شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی

شرکت های دانش بنیان می توانند از تخفیف در استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی بهره مند شوند

استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی:

شرکت ها می توانند از تخفیف 50 درصد در دریافت خدمات از شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی تا سقف 20 میلیون ریال در سال استفاده نمایند.

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه Labsnet.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا