خدمات ارزیابی - ارزیابی عملکرد

هدف نهایی سیستم ارزیابی عملکرد، ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در شرکت یا سازمان، در جهت بهبود و عملکرد مجموعه می باشد.

ارزیابی عملکرد

هدف نهایی سیستم ارزیابی عملکرد، ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در شرکت یا سازمان، در جهت بهبود و عملکرد مجموعه می باشد.

سیستم ارزیابی عملکرد، فرآیندی است که به وسیله آن یک مدیر رفتارهای کاری نیروی انسانی را از طریق سنجش و مقایسه آنها با معیارهای از پیش تنظیم شده ارزیابی می کند و نتایج حاصله را ثبت می نماید و آنها را به اطلاع نیروی انسانی مجموعه می رساند.

شرکت های دانش بنیان و فناور جهت توسعه در فعالیت هایشان نیازمند نیروی انسانی متخصص و کارآمد بوده که ارزیابی عملکرد نیروی انسانی و بدست آوردن بهترین معیارهای سنجش در آینده و موفقیت فعالیت این حوزه نقش کلیدی دارد. این موضوع بدلیل تولید ثروت بر پایه فناوری و دانش و بدنبال آن استفاده از سرمایه های فکری و تخصصی در لایه های مختلف این شرکت ها می باشد. بعبارتی دیگر نیروی انسانی خلاق هسته فعالیت فناوری را در چنین شرکت هایی شکل داده اند که ارزیابی عملکرد فرآیندی است که می تواند شاخص های رضایت کارکنان و کارشناسان را افزایش داده و توانمندیهای این افراد را در جهت بهره وری اهداف سازمان همراستا سازد.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا