خدماتی بازرگانی - مشاوره امور گمرکی

انجام امور مشاوره گمرکی در واقع آشنا نمودن شرکت های فناور و دانش بنیان از قوانین عمومی گمرک و بهره مندی از معافیت ها و حمایت های وضع شده، است

مشاوره امور گمرکی

معنی اصلی حقوق گمرکی عبارتست از : یک نوع مالیات که به طور غیر مستقیم اخذ می شود.

در واقع مبادله و جا­به­جایی بارها و کالاها است و هر حقوقی که بر مال و یا کالای تاجران و ... تعلق می گیرد را امور گمرکی گویند.

برخی از قوانین امور گمرکی عبارتند از :

- عوارض مربوط به واردات و همچنین صادرات کالاها

- اجرای مقررات که در رابطه با واردات و صادرات وجود دارد

- انجام قوانین در رابطه با کالاهای مسافران می باشد

قوانین و تعرفه های گمرکی از نظر ساختاری برای عموم بگونه ای پیچیده بوده و در اغلب موارد ترخیص کنندگان کالا را دچار مشکل می کند. شرکت های دانش بنیان و فناور جهت توسعه روابط تجاری می بایست نسبت به قوانین و تعرفه های گمرکی آشنا کامل داشته باشند و از سوی دیگر معافیت ها و حمایت های گمرکی کالاهای فناورانه می تواند موجب تقویت این شرکت ها در حوزه تجارت شود.

انجام امور مشاوره گمرکی در واقع آشنا نمودن شرکت های فناور و دانش بنیان از قوانین عمومی گمرک و بهره مندی از معافیت ها و حمایت های وضع شده، است.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا