خدمات مالکیت فکری - واگذاری حقوق مالکیت صنعتی داخلی

شامل فروش مجوز انحصاری و اعطای مجوز بهره برداری موسوم به لیسانس

واگذاری حقوق مالکیت صنعتی داخلی

واگذاری حقوق مادی ناشی از مالکیت های فکری به دو روش انجام می‌‌شود

الف) انتقال مالکیت  ب) اعطای مجوز بهره‌‌‌‌برداری.

الف) انتقال مالکیت:

با انتقال اموال فکری، مالکیت آن‌‌ها از مالک اولیه به شخص دیگری منتقل می‌‌شود. این انتقال به طور دائمی است.

ب) قرارداد اعطای مجوز بهره برداری (قرارداد لیسانس)

به طور کلی، قرارداد لیسانس، قراردادی است که طی آن، دارنده حق مالکیت فکری که لیسانس دهنده (licensor) نامیده می‌‌شود، اجازه بهره برداری از تمام یا بخشی از حقوق فکری خود را به شخص دیگری که لیسانس‌‌ گیرنده (licensee) نامیده می‌‌شود، می دهد. اعطاء حقوق طبق شرایطی معین، برای مدتی معین و در قلمرو مشخص صورت می‌‌گیرد.

واگذاری حقوق مالکیت صنعتی در کشور، تابع مقررات و تشریفات خاص است و علاوه بر آن مشاوره از وکیل متخصص در آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا