خدمات سرمایه گذاری - اصلاح مدل سرمایه گذاری و ساختار سازمانی

اصلاح ساختار در مدیریت شرکتی به معنای ساختاردهی و سازمان‌دهی ساختار حقوقی، مالکیتی، عملیاتی شرکت است.

اصلاح مدل سرمایه گذاری و ساختار سازمانی

اصلاح ساختار در مدیریت شرکتی به معنای ساختاردهی و سازمان‌دهی ساختار حقوقی، مالکیتی، عملیاتی شرکت است.

تجدید ساختار استراتژیک، بحران‌های مالی را کاهش می دهد و ماهیت شرکت را در بین سهامداران اعتبار بخشیده و مسیر ورود فن آوری و رشد را در شرکت باز می نماید.

این اصلاح ساختار می تواند شامل موارد حقوقی و مالکیتی در سهم، خرید و فروش های اموال جدید، و اصلاح ساختار یا مدل سرمایه همچون فروش یا بدست آوردن سهم از شرکت های دیگر و یا مشارکت باشد.

شرکت های دانش بنیان و فناور جهت ایجاد یک استراتژی مناسب در فعالیت خود با نگاه به مسائل مالکیتی و حقوقی و همچنین بازار داخلی یا بازار بین المللی، نیاز به بررسی و اصلاح مدل ساختاری و سرمایه گذاری در سیستم خود دارند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا