خدمات سرمایه گذاری - مشارکت در خرید دفتر تجاری

شرکت های دانش بنیان و فناوری که جهت تجاری سازی محصولاتشان نیاز به تامین دفتر تجاری دارند، شامل برخی حمایت ها می باشند

مشارکت در خرید دفتر تجاری

شرکت های دانش بنیان و فناوری که جهت تجاری سازی محصولاتشان نیاز به تامین دفتر تجاری دارند، شامل برخی حمایت ها می باشند.

خدمات این بخش از سامانه در قالب اطلاع رسانی از حمایت ها و تسهیلات بخش های مختلف دولتی جهت خرید دفتر از یکسو و همچنین مشاوره و اجرای مراحل و فرآیندهای دریافت این تسهیلات از سوی دیگر می تواند شرکت های دانش بنیان و فناور را جهت رسیدن به اهداف مذکور یاری رساند.

لذا با توجه به حمایت های صورت گرفته از بخش دانش بنیان در کشور و مشوق های خاص برای این مجموعه ها در خرید دفتر تجاری جهت تجاری سازی و توسعه بازار، اشتیاق سرمایه گذاران را مضاعف می نماید. با این وجود برخی از شرکت ها به دلایل مختلف از جذب این تسهیلات و حمایت ها بی نصیب بوده و فرصت توسعه را از دست می دهند، در صورتی که با مشارکتِ سرمایه گذاران مختلف استفاده از این حمایت ها می توانند عملیاتی شده و موجب پیشرفت این شرکت ها را فراهم سازند.

شایان ذکر است با توجه به تسهیلات موجود صندوق نوآوری و شکوفایی در تامین دفتر اداری برای مجموعه های دانش بنیان در قالب برج فناوری، استفاده از این تسهیلات با مشارکت سرمایه گذاران و تامین این دفاتر، می تواند در توسعه بازار محصولات شرکت های دانش بنیان نقش بسیار تاثیرگذاری ایفا نماید.

در زیر به نحوه اقدام به تامین دفتر برای تجاری سازی و توسعه بازار که از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه شده، اشاره کرده ایم:

تسهیلات تامین دفاتر کار برای شرکت های دانش بنیان:

یکی از نیازهای ضروری شرکت های دانش بنیان تامین زیرساخت های فیزکی استقرار آن ها است. همانگونه که محل استقرار یک شرکت، نقش اساسی و تقویت کننده در افزایش اعتبار آن دارد، فضای استقرار نامناسب شرکت های دانش بنیان می تواند موجب فشارهای مضاعف و تحمیل هزینه های هنگفت شود که این موضوع در نهایت منجر به کاهش رقابت پذیری شرکت های مذکور خواهد شد.

تامین دفاتر کاری یکی از اقدامات زیرساختی در جهت تقویت شرکت های دانش بنیان است.

این حمایت برای آن دسته از شرکت هایی است که دوره رشد خود را در مراکز رشد یا پارک های علم و فناوری طی کرده اند یا از ابتدا خارج از این محیط شکل گرفته و توسعه یافته اند.

حمایت مذکور، شرکت های دانش بنیان را از طریق ایجاد دارایی های ثابت در مقابل بحران های آتی پایدار می سازد.

بدیهی است استقرار در یک مجتمع همسان نقش هم افزایی نیز خواهد داشت، به ویژه اینکه مجتمع ها در مجاورت مراکز اصلی تولید دانش بنیان باشند تا بتوانند از امکانات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی نیز بهره منده شوند.

براین اساس، صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات تامین دفاتر کاری به شرکت های دانش بنیان را متناسب با تجهیزات، نیروی انسانی و توانایی آن شرکت نسبت به بازپرداخت تسهیلات مذکور ارائه می کند.

روش اجرایی تسهیلات تامین دفاتر کار:

  1. تکمیل کاربرگ، اعتبارسنجی و ارزیابی شرکت ها
  2. ثبت درخواست شرکت های متقاضی
  3. انتخاب ساختمان و خرید
  4. کمیته اعتباری و اخذ مصوبه واگذاری
  5. پرداخت 30 درصد ارزش دفتر کار

شرایط اعطای تسهیلات تامین دفاتر کار به شرکتهای دانش بنیان:

  1. حداقل 10 شرکت دانش بنیان، متقاضی خرید واحدهای ساختمانی باشند.
  2. توانمندی شرکت های متقاضی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات احراز شود.

حداقل و حداکثر مبلغ پرداختی توسط شرکت های دانش بنیان و تسهیلات اعطایی صندوق برای واگذاری واحدهای اول، دوم و سوم به شرح زیر است:

مبلغ پرداختی توسط شرکت دانش بنیان تسهیلات صندوق
30 درصد قیمت نقدی کل واحد ساختمانی (واحد اول) 70 درصد قیمت نقدی کل واحد ساختمانی
50درصد قیمت نقدی کل واحد ساختمانی (واحد دوم) 50 درصد قیمت نقدی کل واحد ساختمانی
70درصد قیمت نقدی کل واحد ساختمانی (واحد سوم) 30 درصد قیمت نقدی کل واحد ساختمانی
  1. تسهیلات تامین دفاتر کار برای شرکت های دانش بنیان با نرخ سود 11درصد و دوره بازپرداخت پنج ساله است.
  2. قرارداد به صورت اجاره به شرط تملیک است و انتقال سند مالکیت واحدهای ساختمانی به شرکت های متقاضی پس از پرداخت کامل اقساط صورت می پذیرد.
  3. تسهیلات تامین دفاتر کار به شرکت های دانش بنیان متقاضی، در استان محل ثبت شرکت ارائه خواهد شد.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا