مدیریت فناوری – برگزاری استارت آپ تخصصی

رویداد شتاب که معادل فارسی استارت آپ می باشد، رویدادی است که برای تشکیل شرکت نوپا با ایده محوری نوآورانه و رویکرد تجاری برگزار می شود

برگزاری استارت آپ تخصصی

رویداد شتاب که معادل فارسی استارت آپ می باشد، رویدادی است که برای تشکیل شرکت نوپا با ایده محوری نوآورانه و رویکرد تجاری برگزار می شود.

علیرغم اینکه محدویتی در زمینه نوع طرح وجود ندارد، با این وجود استارت آپ ها اکثرا در زمینه فناوری های نوین ارائه می شوند و از این رو اکثریت استارت آپ ها، کسب و کارهای جدیدِ منطبق بر فناوری های روز می باشند.

کسب و کارهای ایجاد شده از استارت آپ ها عموما حول محور فناوری شکل گرفته اند و ظرفیت رشد و توسعه بالایی دارند.

در مجموع استارت آپ ها با محوریت ایده و نیروی انسانی خلاق و متخصص ایجاد و پرورش می یابند و حضور شتاب دهنده ها و سپس مراکز رشد، در استمرار فعالیت و شکوفایی این مجموعه ها نقش کلیدی ایفا می نمایند.

هدف از برگزاری استارت آپ ها آموزش و ترویج کارآفرینی بوده و نهایتا رسیدن به یک کسب و کار فناورانه با محوریت کارِ گروهی است، که افراد با تخصص های مختلف حول یک ایده ی محوری فعالیت می کنند.

گروه مدیریت فناوری سامانه آوند با برگزاری استارت آپ های تخصصی و هدایت مجموعه های مستعد و معرفی حمایت های موجود در حوزه فناوری به این مجموعه ها، نسبت به شکوفایی کسب و کارهای ایجاد شده برنامه ریزی مدونی را انجام می دهد.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا