مدیریت فناوری – شناخت نقشه راه فناوری

تدوین و شناخت نقشه راه فناوری نه با مفهوم مصطلح آن، بلکه بر اساس ظرفیت های زیرساختی، فنی و اقتصادی و همچنین طرح توسعه بصورت زمانبندی شده از طریق سامانه خدمات فناوری و دانش بنیان آوند در جهت توسعه و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان و فناور ارائه می شود

شناخت نقشه راه فناوری

بخش مدیریت فناوری سامانه آوند ضمن بررسی های کارشناسی در طی سال های متمادی، به این نتیجه رسیده است که مهمترین بحث در کسب و کارهای فناور و دانش بنیان تدوین نقشه راه فناوری و شناخت از این نقشه و عملیاتی نمودن هر بخش از این نقشه راه بر اساس زمان بندی موجود است.

تدوین و شناخت نقشه راه فناوری نه با مفهوم مصطلح آن، بلکه بر اساس ظرفیت های زیرساختی، فنی و اقتصادی و همچنین طرح توسعه بصورت زمانبندی شده از طریق سامانه خدمات فناوری و دانش بنیان آوند در جهت توسعه و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان و فناور ارائه می شود.

در آینده نزدیک پلن کلی در اختیار متقاضیان محترم قرار خواهد گرفت تا مستندات کسب و کار خود را که برای تدوین نقشه راه فناوری نیاز خواهد بود را جهت استفاده از این خدمت آماده سازی نمایند.

خواهشمند است به جهت زمانبر بودن تدوین نقشه راه فناوری برای مجموعه ها، در صورت نیاز به این خدمت در بخش پنل مدیریتی درخواست مربوطه را ثبت نمایید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا